Polityka prywatności

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w MS SPINEX Spinkiewicz Maciej, ul. Klimontowska 19, 04-672 Warszawa jest Maciej Spinkiewicz
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu: info@msspinex.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • realizacji umów zawartych z Państwem oraz Państwa zamówień
  • przekazywania drogą mailową oraz telefoniczną informacji handlowych, technicznych oraz ofert o narzędziach i ich serwisu
  • wystawiania świadectw certyfikatów, szkoleń i przeglądów
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone w MS SPINEX w najlepszy dostępny sposób.
 7. Pani /Pana dane osobowe przechowywane w MS SPINEX obejmują:
  • Imię i nazwisko
  • adres mailowy
  • numer telefonu
  • nazwa i adres pracodawcy
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia zgodne z RODO.
 9. Pani/Pana dane przechowywane w MS SPINEX nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Promocje

Zobacz wszystkie promocje